Consultancy Terms and Conditions

 

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТРАНИТЕ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Това споразумение е направено между нас, NobleProg Limited (известен тук NobleProg) на 152 Western Avenue, W3 7TT Лондон, и Вас, клиентското лице, партньорство или компания, посочени във формуляра за регистрация на консултантски услуги,
подписани надлежно от Вашия упълномощен представител. Индивидуалното подписване на формуляра за регистрация на консултантски услуги или директорите на дружество с ограничена отговорност ще бъдат лично отговорни за поетите
ангажименти, ако те не са изпълнени изцяло от тях или от техните организации, особено, ако тези организации прекратят търговията и останат дължими суми към NobleProg.

Споразумението влиза в сила, след като получим формуляра Ви за регистрация на консултант и потвърдим резервацията Ви за консултация. Ако не получим попълнен формуляр, приемаме, че чрез устното си съгласие по имейл, факс, или писмено такова да предприемем работа заедно, условията по-долу са приемливи и за двете страни. Всички условия, представени, предложени или уговорени от Вас, под каквато и да е форма и по всяко време, било писмено или устно, изрично се отказват и изключват. Никаква промяна в това споразумение или условия не е обвързваща, освен ако не са потвърдени писмено от нас, дори ако промените формата за резервация, за да отразявате тази предложена промяна.

ЗАПИТВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ

Запитване може да бъде направено чрез нас по телефона и всякакви специални договорености или отклонение от нашите условия трябва да бъдат съгласувани писмено от нас на този етап. Попълненият формуляр за регистрация на консултации,
трябва да бъде изпратен до нас през уеб страницата на NobleProg, по факс или по поща. След получаване на правилно попълнения формуляр за регистрация на курса, местата за Вашите делегатите ще бъдат временно запазени, при условие че се заплати както е посочено по-долу.

ТАКСИ

Планираните такси за консултации не се публикуват на уебсайта, но трябва да бъдат потвърдени преди резервацията.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Вие се съгласявате да платите (освободени средства, които трябва да се изплащат по отношение на) всички договорени такси, които трябва да платите в рамките на три работни дни от изпращане на фактурата. Ако не е предварително писмено уговорено, неуспехът Ви да платите преди консултацията, може да бъде тълкуван от нас като неустойка за отказ, а след това може да се приложи наказание за анулиране съгласно клауза за анулиране

КОНСУЛТАНТНИ РАЗХОДИ

Независимо от местоположението, консултантските разходи за пътуване, нощувки и дневни ще Ви бъдат начислени.

АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА

За анулирания и отлаганията трябва да бъдем незабавно уведомени писмено по имейл. Наказателни такси могат да възникнат за Вас като процент от таксите за консултация на конкретната консултация, която е отменена или отложена към датата на консултацията.

АНУЛИРАНЕ ИЛИ ОТЛАГАНЕ ОТ СТРАНА НА NobleProg

NobleProg си запазва правото да отмени консултацията. В случай, че на NobleProg се наложи да отмени или пренасочи консултацията, клиентът ще има право на кредит/възстановяване на средства при необходимост. Ние не носим отговорност за допълнителни разходи, направени от клиента в резултат на анулиране или преразглеждане от нас.

РАЗНИ

Клиентът (и всички други страни, представени пряко или косвено от клиента на представители на NobleProg) няма право, при никакви обстоятелства да води преки преговори с представител на NobleProg (или страни, въведени от тях пряко или косвено) във връзка с този или друг планиран ангажимент, без предварително писмено одобрение от NobleProg. За всяка загуба на настоящи или бъдещи бизнес взаимоотношения, в резултат на такива преговори, ще бъде начислена неустойка на
клиента в размер на 3000 британски лири на ден за всеки човек/ден загубен бизнес или наустойка на стойността на целия загубения бизнес, която от двете е по-голяма.

Приема се, че клиентът има софтуерни лицензи за всички курсове, които провеждаме за клиента, независимо от местоположението на използвания консултантски или хардуер, независимо дали са предоставени от нас или от клиента.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

По отношение на работата, извършена съгласно това споразумение, NobleProg не дава никаква гаранция, изрична или подразбираща се, включително годност за определена цел, и не поема никаква юридическа отговорност или отговорност за
точността, пълнотата или полезността на всяка информация или продукт. В никакъв случай консултантите не носят отговорност по договор, деликт, строга отговорност, гаранция или по друг начин за всякакви специални, случайни или последващи вреди.

Promotions Contact Us

Need Help?

Reach out to learn more about our team and the kinds of tailored solutions we can offer your organization.

Get in Touch

Контакт :