План на курса

Въведение

  Какво е OpenNebula? OpenNebula срещу други решения за облачни изчисления Преглед на OpenNebula функции и архитектура

разбиране OpenNebula

  Жизненият цикъл на виртуална машина в OpenNebula Как OpenNebula работи вътрешно

Приготвяме се да започнем

  Настройване на средата за разработка Инсталиране на OpenNebula като самостоятелен екземпляр Конфигуриране на основни настройки

Създаване и управление на виртуални машини

  Създаване и конфигуриране на виртуални машини в OpenNebula Управление на шаблони за виртуални машини Внедряване на потребителско удостоверяване и разрешения

Интегриране OpenNebula със съществуваща инфраструктура

  Свързване OpenNebula с различни бекендове за съхранение Управление на мрежови конфигурации в OpenNebula Интегриране на OpenNebula с външни системи за удостоверяване

Отстраняване на неизправности

  Идентифициране и разрешаване на често срещани проблеми в OpenNebula Настройка и оптимизиране на производителността

Обобщение и следващи стъпки

Изисквания

  Разбиране на концепциите за облачни изчисления Опит с технологии за виртуализация Основен Linux опит в програмирането

Публика

  Разработчици Системни администратори Облачни ентусиасти
 21 Hours

Брой участници


Цена за участник