UML Training Courses

UML Training Courses

Онлайн или на място, водени от инструктор курсове за UML обучение на живо демонстрират чрез интерактивна дискусия и практическа практика как да използвате UML за моделиране на архитектурата на сложни системи. UML обучението се предлага като „онлайн обучение на живо“ или „обучение на живо на място“. Онлайн обучението на живо (известно още като „дистанционно обучение на живо“) се извършва чрез интерактивен отдалечен работен плот . Обучението на живо на място може да се проведе локално в помещенията на клиента в България или в корпоративните центрове за обучение на NobleProg в България. Курсовете за обучение по UML обхващат системи за анализ на проблеми, проектиране и документиране, използващи UML. NobleProg участва в програмата за сертифициране на OMG UML (OCUP 2). NobleProg -- Вашият местен доставчик на обучение

Machine Translated

UML Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
21 hours
Object Constraint Language (OCL) е език за изразяване, който определя ограничения и усъвършенства диаграмите на Unified Modeling Language (UML), за да ги направи разбираеми за компютри. Езикът за уеб онтология (OWL) е семантичен език, който представя богато и сложно знание за нещата и техните връзки.Това водено от инструктор обучение на живо (онлайн или на място) е насочено към програмисти или всеки, който желае да научи и използва OCL и OWL за изразяване на всякакви изисквания за заявки, манипулации и спецификации на модели.До края на това обучение участниците ще могат:
  Разберете по-добре OCL и OWL архитектурата. Използвайте OCL и OWL за изразяване на трансформации на модела.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и практика. Практическо внедряване в лабораторна среда на живо.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля свържете се с нас, за да уговорим.
21 hours
This is a 3-day training covering principles of modeling, UML, SysML and use of MagicDraw or Cameo following a case study, which demonstrates a typical model-based systems engineering approach. The course:
 • Includes lectures and hands-on practice in using MagicDraw or Cameo for systems modeling using SysML;
 • Explains major SysML concepts and diagrams;
 • Provides hands-on experience building system model examples;
 • Shows how to trace model elements in different views;
 • Explains how to use MagicDraw features efficiently;
 • Is based on a consistent modeling case study.
Audience:
 • System architects, system engineers, software architects and other stakeholders who will create and use models.
Methods:
 • Presentations, discussions, and case study-based practical assignments.
Course Materials:
 • Slides, case study model, and practical assignment descriptions.
Certificates:
 • Each participant receives NobleProg certificate indicating that he/she attended the training.
21 hours
Обучението е предназначено за аналитициów, дизайнериów, програмистиów, тестерów и мениджъриów в проектиów в информационните науки. Това е въвеждане в моделирането на системата с помощта на нотациите UML. В примера на избраната система се осъществяват следните етапи на моделиране и документиране: от събиране на изисквания до моделиране на процеси в бизнеса и документиране на функционални и нефункционални изисквания до създаване на аналитичен модел. Следващата фаза е етапа на проектиране - статична и динамична моделиране с помощта на дизайнерски класове и диаграмиóв представящи взаимодействието между елементите на системата. Обучението може да бъде основата за създаване на цялостна процедура за моделиране на системитеóв IT в предприятието, като се използва UML във всички етапи на разработването на софтуер и посочва най-добрите практики, произтичащи от дългогодишния опит на треньорóв NobleProg.
21 hours
Учението разширява притежаемото знание на UML. По време на обучението се фокусираме върху практическото използване на езика на UML обектно ориентиран анализ.
21 hours
UML (Unified Modeling Language) is a standard graphical language for modeling and documenting software systems. It can be used to represent different aspects of a system such as structure, behavior, interaction, and requirements. UML can help product owners and business analysts to communicate and collaborate with developers, testers, and stakeholders in a clear and consistent way. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level product owners and business analysts who wish to use UML notation to perform business and system analysis in the Scrum methodology. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use UML notation to model and document business processes, use cases, user stories, and acceptance criteria.
 • Use UML notation to model and document system architecture, components, classes, objects, and interactions.
 • Use UML notation to model and document system behavior, state, and activity.
 • Use UML notation to model and document system requirements, constraints, and assumptions.
 • Use UML tools and diagrams to facilitate and support the Scrum process and artifacts.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Objective: This training course aims at helping business analysts to learn to model efficiently their business processes using BPMN as well as resources that are handled by their activities. Being conducted by an agile enterprise framework, business analysts learn during this course how to use appropriate BPMN notations and business extensions of UML in order to deal with their "business requirements" and coherently drive underlying design level activities.
14 hours
There are plenty of tried and tested patterns widely available to everyone. Sometimes it is a matter of changing the names and implementing the pattern in a specific technology. It can save hundreds of hours, which otherwise would be spent on design and testing. Training Goals This course has two goals: first, it allows you to reuse widely-known patterns, second, it allows you to create and reuse patterns specific to your organization. It helps you to estimate how patterns can reduce costs, systematize the design process and generate a code framework based on your patterns. Audience Software designers, business analysts, project managers, programmers and developers as well as operational managers and software division managers. Course Style The course focuses on use cases and their relationship with a specific pattern. Most of the examples are explained in UML and in simple Java examples (the language can change if the course is booked as a closed course). It guides you through the sources of the patterns as well as showing you how to catalogue and describe patterns which can be reused across your organization.
7 hours
This Introduction to Enterprise Architect training course is designed for all persons who wish to use Sparx Systems’ UML modelling tool, Enterprise Architect, for their modelling activities yet are unfamiliar with the features, functions and use of Enterprise Architect.
21 hours
Objective: This training course aims at helping product managers, products owners, business analysts, system architects and developers understand how to efficiently Manage Requirements on the basis of the product vision till guiding developers accurately in implementing them. More in detail, this course aims at assisting product managers in better defining the value propositions of their products on the basis of strategies and stakeholder needs. Business Analysts and product owners understand how to describe requirements of the product backlog then discover appropriate epics and user stories of the system while contributing to the required value creation. Along interactive case study exercises, participants learn how to describe in detail such requirements in order to validate correct understanding of needs and prepare system acceptance tests. Thus, only using a very common and productive UML profile, they learn to structure requirements in order to communicate efficiently with architects and developers through an iterative requirement gathering process. Audience:
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Business Analysts
 • Anyone interetsted in the Requirements Management Process
21 hours
Objective: Helping Analysts and Designers of the System Engineering domain to understand how to efficiently gather requirements then go through the embedded software design implementation on the basis of system specifications using UML 2 and SysML. This 3 days training aims at assisting system analysts to express efficiently their needs and designers to make the appropriate architectural design of the system on the basis of these needs. The resulting system architecture provides a good level of agility to the embedded system software in face of changes as it allows a coherent traceability of the business rules encapsulated in system functions and those of the usage choices (use cases) of the end-users toward the software implementation level.
21 hours
Курсът е предназначен за анализатори, дизайнери, разработчици, тестери и мениджъри на проекти. В семинара се представят системи за анализ на проблемите, проектиране и документация, използващи UML и Enterprise Architect Sparx Systems. По време на обучението ще бъдат представени на усъвършенстваните способности на програмата (като MDA, профили, XMI) и най-добрите практики, които могат значително да опростят и ускорят моделирането. Тъй като обучението се фокусира върху Enterprise Architect инструмента е необходимо за участниците да вече знаят как да моделират в UML. За тези, които искат да учат моделиране, ние имаме специално обучение за UML. Методът на обучение Прочети 10%, 90% семинари
21 hours
One of the fastest growing roles in the IT industry is the IT Business Analyst. Business Analysts are found in almost organizations and are important members of any IT team whether in the private or public sector. This course provides a clear, step-by-step guide to how the Business Analyst can perform his or her role using state-of-the-art object-oriented technology.
14 hours
This course has been created for Subject Matter Experts which are required to model their data with UML. It covers consistent modelling techniques without going into implementation details.
14 hours
This course is designed for business analysts, managers, team leads and process owners to provide them with the required competencies for creating use case diagrams and use case scenarios, which serve as a vehicle for eliciting, analyzing, documenting and communicating functional requirements. Delegates will practice creating use cases in the Unified Modeling Language (UML) to graphically represent the interactions between use cases and actors.
45 hours
Participants attending this course will
 • Understand basic concepts of computationa theory
 • Learn translate human process into computer automation
 • Learn file organization and data structures
 • Have a practical understanding of data flow
 • Learn to use various features of C#
 • Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
 • Get sources and further readings on secure coding practices
 • Establish consistency and solve advanced problems using C# programming.
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
OCUP2 Content Developer NobleProg has official OMG OCUP 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCUP 2 exams. Audience Developers, programmers, business analysts, project managers, software architects, testers, people responsible for documentation or anyone involved in the software development process. Objectives Prepares you to work with the most commonly encountered UML elements
Teaches you how to create simple UML models
Prepares you to be a member of a UML Development Team
14 hours
Публика:Разработчици, програмисти, бизнес анализатори, ръководители на проекти, софтуерни архитекти, тестери, хора, отговорни за документацията или всеки, който участва в процеса на разработка на софтуер.Цели:Подготвя ви да работите с широк набор от UML елементи Учи ви как да създавате сложни UML модели Подготвя ви да станете квалифициран старши член на UML екип за разработка.
14 hours
Audience: Developers, programmers, business analysts, project managers, software architects, testers, people responsible for documentation or anyone involved in the software development process. Objectives: Prepares you to work with a broad range of UML elements Teaches you how to create complex UML models Allows you to become qualified to be a senior member of a UML Development Team.
14 hours
Course Audience: Managers who want to understand BPMN diagrams, Business Consultants, Business Analysts, Business Process Engineers, System Analysts and anyone who is involved in analyzing and planning Business Processes using standardized, unified modelling notation. Course Goals:
 • Produce high-quality process diagrams
 • Model in the BPMN process notation
 • Capture as-is process information
 • Implement optimized process flows for people-intensive processes
 • Simplify complex process definitions and break them into more manageable pieces

Last Updated:

Online UML courses, Weekend UML courses, Evening UML training, UML boot camp, UML instructor-led, Weekend UML training, Evening UML courses, UML coaching, UML instructor, UML trainer, UML training courses, UML classes, UML on-site, UML private courses, UML one on one training

Специални оферти

No course discounts for now.

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions