Data Analysis Training Courses

Data Analysis Training Courses

Local instructor-led live Data Analysis training courses in България.

Data Analysis Course Outlines

Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
Име на Kурса
Продължителност
Общ преглед
35 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data analysts and anyone who is interested to learn how to use and integrate Tableau, Python, R, and SQL for data visualization and analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Perform data analysis using Python, R, and SQL.
 • Create insights through data visualization with Tableau.
 • Make data-driven decisions for business operations.
21 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use TM1 to analyze and customize reports and templates for data in a database. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to analyze data using IBM Planning Analytics.
 • Create custom views of the data in a database.
 • Build reports and forms that communicate with TM1.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at developers and system administrators who wish to learn and use Sisense for big data manipulation and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn the fundamental concepts of Sisense and how it works.
 • Create a Sisense dashboard to visualize big data and execute data-driven business decisions.
 • Merge and manage data from multiple sources.
 • Utilize Sisense for quick data manipulation and visualization.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data analysts or anyone who wishes to use AWS QuickSight data analysis and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the basic concepts of AWS QuickSight.
 • Use AWS QuickSight to create data analysis, reports, and insights.
 • Use AWS to create relationships between data for enhanced analysis.
 • Learn different types of visualizations in understanding data.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to use and integrate SQL, Python, and Tableau to perform complex data analysis, processing, and visualization. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary environment to perform data analysis with SQL, Python, and Tableau.
 • Understand the key concepts of software integration (data, servers, clients, APIs, endpoints, etc.).
 • Get a refresher on the fundamentals of Python and SQL.
 • Perform data pre-processing techniques in Python.
 • Learn how to connect Python and SQL for data analysis.
 • Create insightful data visualizations and charts with Tableau.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data scientists and data analysts who wish to learn how to use each tool in the developer tool palette in Alteryx Designer. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn to use and configure all the tools in the developer tab.
 • Design efficient workflows in Alteryx using the dynamic, validation, and testing tools.
 • Learn how to use API tools to download and parse web data.
 • Use Alteryx scripting tools, including Python and R.
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to perform product and user analysis using Mixpanel. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how to use Mixpanel as a web analytics tool.
 • Understand the Mixpanel concepts and implementation.
 • Understand and interpret event data.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use Matomo to perform web analytics tasks such as generating a detailed report on the usage of a website. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Matomo works in analyzing web data.
 • Learn how data is collected and tracked with Matomo.
 • Understand and interpret Matomo reports.
14 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to set up, deploy, and manage data analytics solutions using Databricks. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and configure Databricks.
 • Understand how Databricks and Apache Spark work together.
 • Learn how to load and transform data in Databricks.
14 hours
IBM SPSS Modeler е софтуер, използван за извличане на данни и текстови анализи. Той осигурява набор от инструменти за извличане на данни, които могат да изграждат предсказуеми модели и да изпълняват задачи за анализ на данни. Това обучение, ръководено от инструктори (онлайн или онлайн) е насочено към анализатори на данни или всеки, който иска да използва SPSS Modeler за извършване на дейности за извличане на данни. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разбиране на основните принципи на данните. Научете как да импортирате и оценявате качеството на данните с Моделира. Разработване, внедряване и оценка на моделите на данни ефективно.
Формат на курса
  Интерактивна лекция и дискусия. Много упражнения и упражнения. Изпълнение на ръката в живо лабораторна среда.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
35 hours
Участниците, които завършват това обучение, ръководено от инструктор, ще получат практически, реално разбиране на Big Data и свързаните с него технологии, методики и инструменти. Участниците ще имат възможност да приложат това знание на практика чрез практикуващи упражнения. Груповото взаимодействие и обратната връзка на инструкторите са важен компонент на класа. Курсът започва с въведение в елементарните концепции на Big Data, а след това напредва в езиците за програмиране и методологиите, използвани за изпълнение Data Analysis. Накрая, ние обсъждаме инструментите и инфраструктурата, които позволяват Big Data съхранение, дистрибутирана обработка и Scala устойчивост. Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, практическа практика и изпълнение, понякога изпитване за измерване на напредъка.
21 hours
R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
14 hours
Elasticsearch е отворена, разпределена търсачка. Обикновено се използва заедно с Logstash (мотор за събиране на данни и лог-парсинг) и Kibana (аналитична и визуализирана платформа) за съставяне на "ELK stack". Този инструктор-ведено, живо обучение е насочено към разработчиците на софтуер, които искат да изграждат решения за търсене и анализ, като използват Elasticsearch. Обучението започва с дискусия за Elasticsearch архитектурата, включително нейния разпределен модел и API за търсене. Това следва обяснение за функционалността на Elasticsearch's и как да се интегрира най-добре в съществуващо приложение. Упражненията на ръцете са важна част от обучението и дават на участниците възможност да практикуват знанията си, като получават обратна връзка за тяхното изпълнение и напредък. Формат на курса
  Тежък акцент върху живата практика. Повечето от концепциите се научават чрез проби, упражнения и практическо развитие.
Опции за персонализиране на курса
  За да поискате персонализирано обучение за този курс, моля, свържете се с нас, за да организирате.
7 hours
This course covers how to use Hive SQL language (AKA: Hive HQL, SQL on Hive, HiveQL) for people who extract data from Hive
35 hours
In the first part of this training, we cover the fundamentals of MATLAB and its function as both a language and a platform.  Included in this discussion is an introduction to MATLAB syntax, arrays and matrices, data visualization, script development, and object-oriented principles. In the second part, we demonstrate how to use MATLAB for data mining, machine learning and predictive analytics. To provide participants with a clear and practical perspective of MATLAB's approach and power, we draw comparisons between using MATLAB and using other tools such as spreadsheets, C, C++, and Visual Basic. In the third part of the training, participants learn how to streamline their work by automating their data processing and report generation. Throughout the course, participants will put into practice the ideas learned through hands-on exercises in a lab environment. By the end of the training, participants will have a thorough grasp of MATLAB's capabilities and will be able to employ it for solving real-world data science problems as well as for streamlining their work through automation. Assessments will be conducted throughout the course to gauge progress. Format of the Course
 • Course includes theoretical and practical exercises, including case discussions, sample code inspection, and hands-on implementation.
Note
 • Practice sessions will be based on pre-arranged sample data report templates. If you have specific requirements, please contact us to arrange.
14 hours
Audience Analysts, researchers, scientists, graduates and students and anyone who is interested in learning how to facilitate statistical analysis in Microsoft Excel. Course Objectives This course will help improve your familiarity with Excel and statistics and as a result increase the effectiveness and efficiency of your work or research. This course describes how to use the Analysis ToolPack in Microsoft Excel, statistical functions and how to perform basic statistical procedures. It will explain what Excel limitation are and how to overcome them.
35 hours
Participants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Data Science and its related technologies, methodologies and tools. Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class. The course starts with an introduction to elemental concepts of Data Science, then progresses into the tools and methodologies used in Data Science. Audience
 • Developers
 • Technical analysts
 • IT consultants
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
This instructor-led, live training in България (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to learn techniques for preparing data in Excel, then visualizing it in Power BI. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of data analysis, objectives of data analysis, and approaches for data analysis.
 • Use DAX formulas in Power BI for complex calculations.
 • Create and use visualizations and charts for particular analysis cases.
 • Import with Power View to move from Excel based Power BI to independent Power BI.
42 hours
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:  What has happened?
 • processing and analyzing data
 • producing informative data visualizations
What will happen?
 • forecasting future performance
 • evaluating forecasts
What should happen?
 • turning data into evidence-based business decisions
 • optimizing processes
The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or remotely over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
14 hours
Pandas is a Python package that provides data structures for working with structured (tabular, multidimensional, potentially heterogeneous) and time series data.
21 hours
It is estimated that unstructured data accounts for more than 90 percent of all data, much of it in the form of text. Blog posts, tweets, social media, and other digital publications continuously add to this growing body of data. This instructor-led, live course centers around extracting insights and meaning from this data. Utilizing the R Language and Natural Language Processing (NLP) libraries, we combine concepts and techniques from computer science, artificial intelligence, and computational linguistics to algorithmically understand the meaning behind text data. Data samples are available in various languages per customer requirements. By the end of this training participants will be able to prepare data sets (large and small) from disparate sources, then apply the right algorithms to analyze and report on its significance.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals and recruitment specialists who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Целта на този курс е да се осигури ясно разбиране на използването на SQL за различни Създаване на база данни (Oracle, SQL сървър, MS Access...). Разбиране на аналитичните функции и Как да се присъединят различни таблици в база данни ще помогне на делегатите да преместят анализа на данните операциите на страницата на базата данни, вместо да го направите в MS Excel приложение. Това също може помага при създаването на всяка ИТ система, която използва всяка относителна база данни.
28 hours
R е популярен език за програмиране в финансовата индустрия. Той се използва в финансови приложения, вариращи от основни програми за търговия до системи за управление на риска. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да използват R за разработване на практически приложения за решаване на редица специфични проблеми, свързани с финансите. В края на обучението участниците ще могат да:
  Разбиране на основите на R програмния език Изберете и използвайте R пакети и техники за организиране, визуализиране и анализ на финансови данни от различни източници (CSV, Excel, бази данни, уеб и т.н.) Изграждане на приложения, които решават проблеми, свързани с разпределението на активи, анализ на риска, инвестиционни резултати и др. Решаване на проблеми, интегриране на разпространението и оптимизиране на R приложение
публиката
  Разработчиците Аналитиците Количеството
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
Забележка
  Това обучение има за цел да осигури решения за някои от основните проблеми, с които се сблъскват финансовите специалисти. Въпреки това, ако имате конкретна тема, инструмент или техника, която искате да допълните или да разработите по-нататък, моля, свържете се с нас, за да организирате.
21 hours
Откриването на знания в бази данни (KDD) е процес на откриване на полезни знания от събиране на данни. Реалните приложения за тази техника на извличане на данни включват маркетинг, откриване на измами, телекомуникации и производство. В този курс, ръководен от инструктори, ние въвеждаме процесите, участващи в KDD и провеждаме серия от упражнения, за да практикуваме прилагането на тези процеси. публиката
  Аналитиците на данни или всеки, който се интересува от изучаването на интерпретацията на данните за решаване на проблеми
Формат на курса
  След теоретична дискусия на KDD, инструкторът ще представи реални случаи, които изискват прилагането на KDD за решаване на проблем. Участниците ще подготвят, избират и почистват набор от данни за проби и ще използват своите предишни познания за данните, за да предложат решения въз основа на резултатите от техните наблюдения.
14 hours
Apache Kylin е екстремен, разпределен аналитичен двигател за големи данни. В това обучение, ръководено от инструктори, участниците ще научат как да използват Apache Kylin за създаване на съхранение на данни в реално време. В края на обучението участниците ще могат да:
  Консумиране на данни в реално време с помощта на Kylin Използвайте мощни функции Apache Kylin's, богат SQL интерфейс, спарк кубиране и вторична латентност за запитване
Забележка
  Ние използваме най-новата версия на Кайлин (по този текст, Apache Kylin v2.0)
публиката
  Big Data инженери [ 0 ] Аналитиците
Формат на курса
  Частна лекция, частна дискусия, упражнения и тежка практика
21 hours
A geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic data. The acronym GIS is sometimes used for geographic information science (GIScience) to refer to the academic discipline that studies geographic information systems and is a large domain within the broader academic discipline of geoinformatics. The use of Python with GIS has substantially increased over the last two decades, particularly with the introduction of Python 2.0 series in 2000, which included many new programming features that made the language much easier to deploy. Since that time, Python has not only been utilized within commercial GIS such as products by Esri but also open source platforms, including as part of QGIS and GRASS. In fact, Python today is by far the most widely used language by GIS users and programmers. This program covers the usage of Python and its advance libraries like geopandas, pysal, bokeh and osmnx to implement your own GIS features. The program also covers introductory modules around ArcGIS API, and QGIS toolboox.
14 hours
Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
 • Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
 • Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
 • Access pre-built functions to explore complex data relationships
 • Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
 • Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results
Audience
 • Data analysts
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at HR professionals who wish to use analytical methods improve organisational performance. This course covers qualitative as well as quantitative, empirical and statistical approaches. Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Upcoming Data Analysis Courses

Online Data Analysis courses, Weekend Data Analysis courses, Evening Data Analysis training, Data Analysis boot camp, Data Analysis instructor-led, Weekend Data Analysis training, Evening Data Analysis courses, Data Analysis coaching, Data Analysis instructor, Data Analysis trainer, Data Analysis training courses, Data Analysis classes, Data Analysis on-site, Data Analysis private courses, Data Analysis one on one training

Специални оферти

Абонамент за специалните оферти

Ние се отнасяме с Вашите данни поверително и не ги предоставяме на трети страни. Можете да промените настройките си по всяко време или да се отпишете изцяло.

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Bulgaria!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions